Általános szerződési feltételek
 • ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK – MOBILBARLANG
  • 6.Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte
   • 8.Termék átvétele és szállítása
   • Amennyiben a rendelést helyszíni átvétel céljából a Mobilbarlang üzletbe szállítják, a Vásárló értesítést kap arról, mikor tudja a helyszínen átvenni a rendelését. A Vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a Vásárlónak be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott, érvényes fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány). Amennyiben a Vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, a Mobilbarlang Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap - eltérő megállapodás hiányában - az eredeti fizetés formájában (azaz jóváírás a hitelkártyára vagy ajándékkártyára, számlára visszautalás, illetve készpénz visszafizetés). Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.

    A szállítással kapcsolatos részletes tájékoztatás a ……………… oldalon a „Szállítás, egyéb átvételi módok” fejezetcím alatt érhető el.
   • 9.Fizetés, számlakiállítás
   • 9.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül. A Vásárló a Mobilbarlang által biztosított fizetési módokról a www. ………….. oldalon „Fizetési lehetőségek” fejezetcím alatt tájékozódhat.
   • 9.2. Hitelkártyával történő fizetés kezelőcége az …….. Bank ……. (székhely: ……..., cégjegyzékszám: …………)
   • 9.3. Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az …………………..., székhely: ……., cégjegyzékszám: ………….
   • 9.4. A fizetés során beírt adatokat a Mobilbarlang Webáruház nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.
   • 9.5. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.
   • 9.6. A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a Mobilbarlang által kiállított elektronikus számlát befogadja és azt a rendelésben megadott e-mail címre továbbított linkről letölti.
   • Az elektronikus számlát a ………. minősített szolgáltató készíti el a Mobilbarlang megbízásából. A számlakészítés során átadott adatokat a ………. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül. A Mobilbarlang által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.
    A Mobilbarlang által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.
   • 10.Tulajdonjog fenntartása
   • A kiszállított termék a Mobilbarlang/ Mobilbarlang Webáruház tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.
   • 11.Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga
   • 11.1. Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a Mobilbarlang Webáruházban vásárolt termékek tekintetében.
    A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
   • 11.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
    1. a terméknek,
    2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
    3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
    4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
   • 11.3. A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

   lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

   olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

   olyan zárt csomagolású termék (Fülhallgató, Fejhallgató, headset, gamer headset) tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

   11.4. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

   11.5. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Mobilbarlang részére az elállásra nyitva álló időszak alatt. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében található.

   11.6. A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 11. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Mobilbarlang részére.
   Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének időpontját veszi figyelembe a Mobilbarlang a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
   A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint a Mobilbarlang részére.

   11.7. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a Mobilbarlang részére az alábbi címre visszaküldeni.
   Visszaküldési postacím:
   …………
   A termék Mobilbarlang részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli. A Mobilbarlangnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

   11.8. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül a Mobilbarlang visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló a Mobilbarlang által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
   A Mobilbarlang jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Mobilbarlang a korábbi időpontot veszi figyelembe. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

   11.9. Amennyiben a Mobilbarlang ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a Mobilbarlang Webáruház megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

   11.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Mobilbarlang az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

   12.Elállás következményei

   12.1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.

   12.2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei. Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket Mobilbarlang Webáruház kifuvarozta a fogyasztónak, és az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, a Mobilbarlang Webáruház saját költségén visszafuvarozza a terméket. Postai küldeményként a legfeljebb 30 kg súlyú, Illetve 3 méter volumetrikus méretet nem meghaladó termékek küldhetőek vissza.

   12.3. A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Mobilbarlang Webáruház nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Mobilbarlang Webáruház mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha Mobilbarlang Webáruház kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során a Mobilbarlang Webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

   12.4. A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett www.posta.hu weboldalon.

   12.5. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
   - a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Mobilbarlang Webáruház a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
   - olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
   - olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
   - romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
   - olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   - olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
   - olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Mobilbarlang által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
   - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
   - lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
   - hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
   - nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
   - fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
   - a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Mobilbarlang Webáruház a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
   A fentiekben meghatározott jogokon túl a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy személyesen nyilvánítsa ki egy rendeléstől való elállását és Mobilbarlang áruházban az elállásra vonatkozó határidőn belül.

   13.OUTLET” termékek értékesítése

   13.1. A Mobilbarlang Webáruházat üzemeltető Mobilbarlang az úgynevezett „outlet” termékkategória alatt használt termékeket kínál megvételre. A használt termék fogalma alatt a Mobilbarlang többek között a csomagolássérült, esztétikai sérült, beüzemelt, kipróbált, elállás keretében visszaküldött stb. termékeket érti.

   13.2. Mobilbarlang felhívja a Vásárló szíves figyelmét arra, hogy az oulet termék adatlapján a termékről készült részletes fotódokumentáció és a termék outlet besorolását alátámasztó részletes leírás közzététele útján ad a termék állapotáról tájékoztatást. Mobilbarlang törekszik arra, hogy az outlet termék vonatkozásában a lehető legteljesebb tájékoztatást adja, azonban a legnagyobb körültekintés mellett is előfordulhat elírás, esetleg hiányos tájékoztatás.

   13.3. Mobilbarlang nyomatékosan felhívja a Vásárlók szíves figyelmét arra, hogy az outlet termékkategóriába tartozó termékek jellegüknél fogva rendkívül korlátozott mennyiségben (jellemzően 1 darab) állnak rendelkezésre. A termék adatlapján feltüntetett darabszámon felül az outlet termék nem elérhető, arra megrendelés, vételi ajánlat érvényesen nem tehető.

   13.4. Mobilbarlang az outlet termékeket az alábbi alkategóriákba sorolja be attól függően, hogy a termék, és/vagy annak csomagolása milyen műszaki, esztétikai stb. állapotban van. Mobilbarlang fenntartja a jogot, hogy az alkategóriákat egyoldalú döntése alapján bármikor módosítsa, kiegészítse vagy meglévő alkategóriákat másikkal vonjon össze, illetve szüntessen meg.

   Kategória Azonosító kód„Outlet” termékkategóriaMegjegyzés
   1.ACsomagolássérült: új termék, de a csomagolása sérült vagy hiányos vagy teljes mértékben hiányzikA csomagolás bármilyen jellegű hiánya vagy sérülése a termék működését nem befolyásolja, a termék új.
   1.BCsomagolássérült használt termék: üzembehelyezett termék és csomagolása sérült vagy hiányos vagy teljes mértékben hiányzikA csomagolás bármilyen jellegű hiánya vagy sérülése a termék működését nem befolyásolja, a termékek újszerű állapotúak vagy már kipróbáltak, üzembe helyezettek, de 60 napot meghaladóan nem kerültek használatra.
   2.AEsztétikai sérült, új termék: karc, horpadás található a termék felületén, a termék nem került üzembehelyezésreAzon termékek, amelyek külső burkolatán kisebb-nagyobb esztétikai sérülés, karc, benyomódás, színeződés stb. látható. Az esztétikai sérülés a termék rendeltetésszerű használatát, működését nem befolyásolja. A termék új.
   2.BEsztétikai sérült, használt termék:karc, horpadás található a termék felületén, a termék üzembehelyezésre került, kipróbáltAzon termékek, amelyek külső burkolatán kisebb-nagyobb esztétikai sérülés, karc, benyomódás, színeződés stb. látható. Az esztétikai sérülés a termék rendeltetésszerű használatát, működését nem befolyásolja. A termékek újszerű állapottal rendelkeznek vagy már kipróbáltak, üzembe helyezettek, de 60 napot meghaladóan nem kerültek használatra.
   3.ATartozékhiányos, új termék: a termék tartozék nélkül értékesíthető, nem került üzembehelyezésreA termék új. A terméknek olyan tartozéka hiányzik, ami a termék rendeltetésszerű használatát, működését nem befolyásolja.
   3.BTartozékhiányos, használt termék:a termék tartozék nélkül értékesíthető, üzembehelyezésre került / kipróbáltA termék használt. A terméknek olyan tartozéka hiányzik, ami a termék rendeltetésszerű használatát, működését nem befolyásolja.
   4.Használt termék: a termék huzamosabb ideig használatban volt (a használat max időtartama legfeljebb 60 nap)Használt termékek azon termékek, amelyek tartós használatból kerültek visszavételre, üzemidővel rendelkeznek, nem csak kipróbálás céljából kerültek beüzemelésre.
   5.Refurbished termék: a terméket a Vásárló visszaküldte (üzembe helyezett, kipróbált, használt termék), a szerviz hibát nem talált, szoftverfrissített termék (pl. TV, tablet, navigáció, telefon stb.)Gyártó által felújított termék.

   13.5. Bizonyos típusú outlet termékeket (Tablet, notebook, asztali számítógép, mobiltelefon, fényképezőgép) a Mobilbarlang szerződéses partnere átvizsgál. Ennek keretében a gyári beállítások visszaállításra kerülnek és az átvizsgálásról, illetőleg a termék hibamentes állapotáról igazolást állít ki.

   13.6. Outlet termékkategóriába tartozó termékekre vonatkozó jótállás / kellékszavatosság
   Az adott outlet termék termékoldalán a Vásárló tájékoztatást kap arról, hogy az általános szabályokhoz képest milyen speciális jótállási / kellékszavatossági jogok illetik meg.

   Kategória Azonosító kódOutlet” termékkategóriaJótállás / Kellékszavatosság
   1.ACsomagolássérült: új termék, de a csomagolása sérült vagy hiányos vagy teljes mértékben hiányzikA 15.1. pontban meghatározott mértékű jótállás érvényes rá
   24 hónap kellékszavatosság érvényes rá
   1.BCsomagolássérült használt termék: üzembehelyezett termék és csomagolása sérült vagy hiányos vagy teljes mértékben hiányzikjótállás nem érvényes rá
   18 hónap kellékszavatosság érvényes rá
   2.AEsztétikai sérült, új termék: karc, horpadás található a termék felületén, a termék nem került üzembehelyezésreA 15.1. pontban meghatározott mértékű jótállás érvényes rá
   24 hónap kellékszavatosság érvényes rá
   2.BEsztétikai sérült, használt termék: karc, horpadás található a termék felületén, a termék üzembehelyezésre került, kipróbáltjótállás nem érvényes rá
   18 hónap kellékszavatosság érvényes rá
   3.ATartozékhiányos, új termék: a termék tartozék nélkül értékesíthető, nem került üzembehelyezésreA 15.1. pontban meghatározott mértékű jótállás érvényes rá
   24 hónap kellékszavatosság érvényes rá
   3.BTartozékhiányos, használt termék: a termék tartozék nélkül értékesíthető, üzembehelyezésre került / kipróbáltjótállás nem érvényes rá
   18 hónap kellékszavatosság érvényes rá
   4.Használt termék: a termék huzamosabb ideig használatban volt (a használat max időtartama legfeljebb 60 nap)jótállás nem érvényes rá
   12 hónap kellékszavatosság érvényes rá
   5.Refurbished termék: a terméket a Vásárló visszaküldte (üzembe helyezett, kipróbált, használt termék), a szerviz hibát nem talált, szoftverfrissített termék (pl. TV, tablet, navigáció, telefon stb.)gyártó által vállalt egyedi jótállás

   13.7. Az outlet termékre nem érvényes a Mobilbarlang által vállalt önkéntes elállási jog.

   14.Felelősség

   14.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Mobilbarlang Webáruház részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Mobilbarlang Webáruház csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Mobilbarlang Webáruház részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

   14.2. A Mobilbarlang / Mobilbarlang Webáruházat semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be.

   14.3. A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk.

   14.4. A Mobilbarlang / Mobilbarlang Webáruház minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, Mobilbarlang / Mobilbarlang Webáruház a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

   14.5. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Mobilbarlang / Mobilbarlang Webáruház nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

   14.6. A Mobilbarlang / Mobilbarlang Webáruház a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.mobilbarlang.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

   14.7. A Mobilbarlang / Mobilbarlang Webáruház nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vásárló a Mobilbarlang honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Mobilbarlang nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.

   15.Jótállás

   15.1. A Mobilbarlangot termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és az alábbi táblázat alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

   SorszámTermék megnevezéseJótállás
   1.Vezetékes és bluetooth fülhallgatók 10.000,- Ft eladási értékig6 hónap
   2.Vezetékes és bluetooth fülhallgatók 10.000,- Ft eladási értéket elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár értékben1 év
   3.Vezetékes és bluetooth fülhallgatók 100.000,- Ft eladási értéket elérő de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár értékben2 év
   4.Vezetékes és bluetooth fülhallgatók 250.000,- Ft eladási értéket elérő vagy azt meghaladó értékben3 év
   5.Vezetékes fejhallgatók 10.000,- Ft eladási értékig6 hónap
   6.Vezetékes fejhallgatók 10.000,- Ft eladási értéket elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár értékben1 év
   7.Vezetékes fejhallgatók 100.000,- Ft eladási értéket elérő de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár értékben2 év
   8.Vezetékes fejhallgatók 250.000,- Ft eladási értéket elérő vagy azt meghaladó értékben3 év
   9.Bluetooth fejhallgatók 100.000 forintot meg nem haladó eladási értékig1 év
   10.Bluetooth fejhallgatók 100.000,- Ft eladási értéket elérő de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár értékben2 év
   11.Bluetooth fejhallgatók 250.000,- Ft eladási értéket elérő vagy azt meghaladó értékben3 év
   12.Tuhle termékek 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár értékben2 év
   13.Tuhle termékek 250.000,- Ft eladási értéket elérő vagy azt meghaladó értékben3 év
   14.Akkumulátor, akkumulátor-töltők, power bank 10.000,- Ft eladási értékig6 hónap
   15.Akkumulátor, akkumulátor-töltők, power bank 10.000,- Ft eladási értéket elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár értékben1 év
   16.Akkumulátor, akkumulátor-töltők, power bank 100.000,- Ft eladási értéket elérő de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár értékben2 év
   17.Akkumulátor, akkumulátor-töltők, power bank 250.000,- Ft eladási értéket elérő vagy azt meghaladó értékben3 év
   18.Asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár értékben1 év
   19.Asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó 100.000,- Ft eladási értéket elérő de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár értékben2 év
   20.Asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó 250.000,- Ft eladási értéket elérő vagy azt meghaladó értékben3 év
   21.Adathordozók 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár értékben1 év
   22.Adathordozók 100.000,- Ft eladási értéket elérő de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár értékben2 év
   23.Adathordozók 250.000,- Ft eladási értéket elérő vagy azt meghaladó értékben3 év

   15.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Mobilbarlang vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
   Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részérevaló átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
   - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Mobilbarlang, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
   - rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
   - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
   - elemi kár, természeti csapás okozta.Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.


   Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:
   – elsősorban - választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Mobilbarlangnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
   - ha a Mobilbarlang a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Mobilbarlang költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Mobilbarlang köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
   A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. Mobilbarlangnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
   A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
   Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

   A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

   15.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Mobilbarlangot terhelik.

   15.4. Mobilbarlang jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

   15.5. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

   15.6. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

   16.Kellékszavatosság

   16.1. A Vásárló a Mobilbarlang hibás teljesítése esetén a Mobilbarlanggal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

   16.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

   16.3. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Mobilbarlang számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Mobilbarlang költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

   16.4. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Mobilbarlang adott okot.

   16.5. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Mobilbarlanggal.

   16.6. A Vásárló közvetlenül a Mobilbarlanggal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   16.7. Szavatossági időn belül a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   16.8. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

   17.Termékfelelősség

   17.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 14. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékfelelősségi/termékszavatossági igényt érvényesíthet.

   17.2. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

   17.3. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

   17.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   17.5. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

   17.6. A Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

   17.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

   17.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
   - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyárotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

   17.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   18.Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

   18.1. A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva álló időszakban akár a Mobilbarlang Webáruházon keresztül, akár Mobilbarlang áruházban érvényesíthető.

   18.2. Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a Vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

   18.3. Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

   18.4. A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen ÁSZF 13-15. pontjaiban és 2. sz. mellékletben talál.

   19.A Mobilbarlang Webáruház célja, felelősség korlátozása, szerzői jog

   A Mobilbarlang Webáruház célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. Mobilbarlang a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért Mobilbarlang nem vállal felelősséget.

   A Mobilbarlang Webáruház oldalain megtalálható külső (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen) szereplő információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért Mobilbarlang felelőssé nem tehető.

   A termékekről feltüntetett dobozképek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de eltérő borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).

   A Mobilbarlang Webáruházban való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra.

   Mobilbarlang semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:
   ● Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Mobilbarlang Webáruház használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért
   ● Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért
   ● Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért
   ● Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.
   ● Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért
   ● Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért

   Mobilbarlang nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a Mobilbarlang Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.

   Mobilbarlang semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani.

   Mobilbarlang előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

   A Mobilbarlang Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga Mobilbarlang tulajdona. A Mobilbarlang Webáruház oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.

   Mobilbarlangon kívül a Mobilbarlang Webáruházra mutató linket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház vagy Mobilbarlang javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt Webáruházról, valamint a Webáruház és a linkelő honlap között fennálló jogviszonyról. A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén Mobilbarlang jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.
   Mobilbarlang fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.mobilbarlang.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.
   Tilos minden olyan tevékenység, amely Mobilbarlang adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos Mobilbarlang által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével Mobilbarlang adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

   20.Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

   20.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:
   Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

   20.2. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján
   keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
   Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
   Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.
   Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

   20.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:
   Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.
   Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
   A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
   Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Zala Megyei Békéltető Testület.
   Elérhetőségei:
   Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
   Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
   E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
   Központi telefonszám: +36 92 550 513
   Fax: +36 92 550 525
   A Békéltető Testületek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
   A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

   20.4. Bírósági eljárás kezdeményezése.
   Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

   21.Záró rendelkezések

   21.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel
   ● a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
   ● az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
   ● a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
   ● az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,
   ● a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint
   ● a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
   rendelkezéseire.
   Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

   21.2. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Mobilbarlang Webáruház cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.

   21.3. A www.mobilbarlang.hu honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a Mobilbarlang vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. Mobilbarlang fenntart magának minden jogot a Mobilbarlang Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Mobilbarlang Webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Mobilbarlang írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató megismerés céljából történő letöltése.

   21.4. ÁSZF egyoldalú módosítása
   Mobilbarlang jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. Mobilbarlang fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Mobilbarlang Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

   ………….Kft. 2020.06.01

   Mellékletek:

   1. számú melléklet: elállási nyilatkozatminta

   2. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

   1. melléklet

   Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
   (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

   Címzett: ………… Kft. cím: ……………….. e-mail: …………...hu

   Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

   Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
   Rendelés egyedi azonosító száma:
   A fogyasztó(k) neve:
   A fogyasztó(k) címe:

   A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

   Kelt


   2. melléklet
   A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

   1. Kellékszavatosság
   Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
   Ön a Mobilbarlang Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

   Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
   Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
   Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
   Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

   Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
   Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

   Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
   Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
   Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   2. Termékszavatosság
   Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
   Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

   Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
   Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

   Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
   Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

   Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

   A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
   - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
   A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
   Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

   3. Jótállás
   Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
   Egyes termékre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabály alapján a Ms E-Commerce Kft. jótállásra köteles.

   Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
   Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

   Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
   A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
   Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.